CÓMO PARTICIPAR NA PROMOCIÓN

Trátase dunha promoción de balde dirixida aos clientes-consumidores dos establecementos comerciais participantes. Pode participar calquera persoa física que realizara algunha compra ou servizo nun establecemento comercial durante o período de vixencia da promoción (do 11 de Decembro de 2020 ao 22 de Xaneiro de 2021).

A cada cliente entregaráselle unha tarxeta cun código impreso único alfanumérico, que o consumidor poderá validar calquera día da semana, as 24 horas do día e ata ás 23:59 h do día 22 de Xaneiro de 2021 a través da web: www.aempe.es. Chegadas as 23:59 h do 22 de Xaneiro de 2021, rematará a posibilidade de que os participantes continúen validando códigos.

Aquelas persoas que non conten con medios técnicos ao seu alcance poderán acudir á oficiña de aempe.

Para participar os usuarios deberán introducir os datos do código único da súa tarxeta, teléfono, e-mail e código postal. 

Todos os datos introducidos polo participante deberán ser veraces. No suposto de que, o participante rexistrárase con datos falsos, ou utilizara de xeito inadecuado tecnoloxía informática para acadar obxectivos fraudulentos, non se terá en conta e quedará excluído da promoción e da posibilidade de optar a premio algún.

Unha vez cumplimentados os campos requeridos de xeito correcto, o sistema informará automáticamente si o participante resultou premiado ou non. A presente promoción farase con igualdade de oportunidades, e con estrito respeto ás normas básicas da boa fe. Por elo, calquera utilización abusiva ou fraudulenta das bases dará lugar á conseguinte exclusión do participante na promoción.

A constatación de calquera das devanditas circunstancias suporá a descalificación automática do participante. No caso de constatar as anteriores irregularidades  con posterioridade á aceptación do premio, AEMPE, resérvase o dereito de exercitar todas as accións legais que lle asistan contra os infractores.